за страницата | карта | дирекции | e-mail | english version VPN | english version english version  
Герб на Република БългарияМинистерство на икономиката, енергетиката и туризмаПромишленост, търговия, туризъм, енергетика, интеграция, предприемачество, приватизация
Начало Икономическа политика Търговия Предприемачество Туризъм Енергетика
21.10.2016 г. 
 начало / нормативни документи / наредби
Закони
Постановления
Наредби
Правилници
Проекти на актове


    търси
НАРЕДБА за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност, приетоа с ПМС № 223 от 27.09.2002 г.

Приета с ПМС № 223 от 27.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 93 от 1.10.2002 г., в сила от 1.10.2002 г., изм. и доп., бр. 56 от 20.06.2003 г.,

отм., бр. 107 от 7.12.2004 г.

  Сборник закони - АПИС, кн. 11/2002 г., стр. 303; кн. 7/2003 г., стр. 546          Библиотека закони - АПИС, т. 8, р. 1, № 91б

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се уреждат:

1. редът за издаване, отказване, прекратяване и отнемане на лицензите за туроператорска и туристическа агентска дейност;

2. изискванията за образование, езикова квалификация и стаж на персонала, осъществяващ туроператорска или туристическа агентска дейност;

3. изискванията към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност.

 

Глава втора

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

 

Чл. 2. (1) За издаване на лиценз за туроператорска или за туристическа агентска дейност се подава заявление до министъра на икономиката по образец - приложение № 1.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението, или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност - оригинал или заверен препис;

2. (нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) удостоверение, че лицето не е в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния окръжен съд, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението - оригинал или заверен препис;

3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност, съгласно изискванията на глава трета - приложение № 2;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператор или туристически агент;

5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност - приложение № 3;

6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) препоръка от национално представено туристическо сдружение на лица, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност;

8. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) декларация (по образец - приложение № 4) във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за туризма, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението лицето не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз и не му е отнеман лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) общи условия на договорите за организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) - за туроператорска дейност;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

(3) Заявлението по ал. 1 с приложените към него документи се подава в дирекция "Национална туристическа политика" на Министерството на икономиката от лицето, представляващо заявителя съгласно съдебната регистрация, или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно и се завежда в специален регистър.

(4) Заявлението за издаване на лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност може да бъде оттеглено в срок до 15 дни след датата на подаването му, като при оттеглянето в този срок се задържат 50 на сто от платената такса за разглеждане на документите.

(5) При оттегляне на заявлението за издаване на лиценз след срока по ал. 4 платената такса за разглеждане на документите не се възстановява.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Лицата, кандидатстващи за лиценз за туроператор, отбелязват в заявлението по чл. 2, ал. 1 желанието си да упражняват дейност и като туристически агент, като приложените документи по чл. 2, ал. 2, т. 3 - 6 трябва да доказват съответствие с изискванията по глави трета и четвърта.

(2) Лицензираният туроператор има право да осъществява дейност и като туристически агент без отделен лиценз, като подава заявление по чл. 2, ал. 1 и прилага документите по чл. 2, ал. 2, т. 3 - 6 , които трябва да доказват съответствие с изискванията по глави трета и четвърта.

(3) Лицензираният туроператор има право да прекрати дейността си като туроператор и да заяви, че ще продължи да упражнява само туристическа агентска дейност, в случай че е подал заявление по ал. 1 или 2. В този случай лицето подава молба за прекратяване на лиценза за туроператорска дейност и връща лиценза в Министерството на икономиката.

(4) Лицензираният туристически агент има право да кандидатства за лиценз за туроператорска дейност, като подава заявление по реда на чл. 2 и заплаща такса съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

Чл. 4. (1) Заявленията и документите по чл. 2 се разглеждат от Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране, назначена със заповед на министъра на икономиката, наричана по-нататък "комисията".

(2) В комисията се включват представители на национално представените туристически сдружения.

(3) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете й.

(4) Комисията приема решения с обикновено мнозинство от членовете си.

(5) Комисията разглежда заявленията в срок 2 месеца от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на икономиката за издаване или за отказ за издаване на лиценз.

(6) В случай на констатирани от комисията непълноти в документите по чл. 2, ал. 1 и 2 тя дава на лицето срок 14 дни за отстраняване на непълнотите.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В случай че лицето, кандидатстващо за лиценз, не представи препоръка по чл. 2, ал. 2, т. 7 , комисията я изисква служебно. Ако туристическото сдружение не издаде препоръка в срок 14 дни от получаване на искането, подадените от лицето документи се считат за редовни.

(8) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Комисията извършва служебна проверка за обстоятелството по чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за туризма.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) По решение на комисията се извършват проверки в помещенията, в които лицата, подали заявления, ще упражняват съответната туристическа дейност. В проверките могат да участват представители на туристическите сдружения.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на икономиката въз основа на предложението на комисията в срок 3 месеца от постъпване на заявлението в Министерството на икономиката издава заповед, с която:

1. нарежда да се издаде лиценз, или

2. отказва издаването на лиценз.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Министърът на икономиката отказва издаването на лиценз за извършване на туристическа дейност в случаите по чл. 21, ал. 1 от Закона за туризма.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицето, подало заявление, се уведомява за констатираните непълноти в документите, както и за заповедта на министъра на икономиката по чл. 4, ал. 10 по реда на Закона за административното производство.

(2) Заповедта на министъра на икономиката подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

(3) При отказ за издаване на лиценз документите, подадени от съответното лице, се връщат срещу разписка, но внесената такса за разглеждането им не се възстановява.

Чл. 6. Лицата, кандидатстващи за лиценз, нямат право да извършват съответния вид туристическа дейност до издаването на лиценза.

Чл. 7. (1) В срок 7 дни от влизането в сила на заповедта на министъра на икономиката на лицето се издава лиценз за съответния вид туристическа дейност по образец, одобрен от министъра на икономиката.

(2) Лицензът за туроператорска или туристическа агентска дейност се издава под пореден регистрационен номер и се подписва от министъра на икономиката или от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Лицензът съдържа: наименованието на лицензираното лице, седалището и адреса на управление, вида на туристическата дейност, идентификационния код на лицето по БУЛСТАТ, поредния номер и датата на издаване и номера и датата на заповедта на министъра на икономиката, въз основа на която се издава лицензът.

(4) Лицензът се предоставя на лицензираното лице след представяне на:

1. документ за платена такса за издаване на лиценз;

2. застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма - само за туроператорите.

(5) Лицата, лицензирани за извършване на туроператорска дейност до влизането в сила на Закона за туризма и упражняващи дейност като туроператор, представят до 1 януари 2003 г. в Министерството на икономиката застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма.

(6) Лицензът за туристическа дейност е безсрочен.

(7) Лицензът не може да се прехвърля или преотстъпва.

(8) При промяна на данните и обстоятелствата по чл. 61, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма лицензираното лице е длъжно в срок 30 дни да подаде в Министерството на икономиката заявление за отразяване на настъпилите промени в регистъра по чл. 58 от Закона за туризма с приложени копия от документи, удостоверяващи настъпилите промени, и документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

(9) Дубликат на издаден лиценз се издава по молба на лицензираното лице в случай на изгубване или унищожаване на първоначално издадения лиценз. Обстоятелствата, при които е загубен или унищожен лицензът, се заявяват в писмена декларация до министъра на икономиката. За издаването на дубликат се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 18, ал. 2 от Закона за туризма.

Чл. 8. Издадените лицензи за туроператорска и туристическа агентска дейност се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма, като справки се правят по реда на наредбата по чл. 63 от Закона за туризма.

Чл. 9. (1) На лицензираните по реда на наредбата лица се издават:

1. лиценз по чл. 7, ал. 1 ;

2. стикер.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицата по чл. 3, ал. 1 получават лиценз с вписана туроператорска и туристическа агентска дейност и стикер.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) В случаите по чл. 3, ал. 2 лицето връща лиценза за туроператорска дейност в Министерството на икономиката и получава лиценз с вписани туроператорска и туристическа агентска дейност и стикер.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицето по чл. 3, ал. 3 връща лиценза за туроператорска дейност и получава лиценз и стикер за туристически агент.

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Стойността на лиценза и стикера по ал. 1 е включена в таксата за издаване на лиценза.

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Когато лицензираното лице има повече от едно служебно помещение или бюро, в т. ч. извън адреса на своето управление или на седалището си, то трябва да разполага в съответното място с нотариално заверено копие от лиценза си или да е в състояние да го представи при поискване от контролните органи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма или от други държавни органи в срок 24 часа.

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.).

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Право да формират туристически продукти - детски отдих, обиколни пътувания, рекламни и насърчителни пътувания, стационарни и пътуващи семинари, конгреси, конференции, религиозни пътувания, младежки и студентски екскурзии имат само лицензираните туроператори.

(2) Туристическите продукти по ал. 1 се предлагат само от лицензирани по реда на наредбата лица или от лица, сключили договор с лицензиран туроператор.

Чл. 12. (1) Лицензираните лица са длъжни да предоставят при поискване на министъра на икономиката или на оправомощено от него лице информация съгласно чл. 62, ал. 2 от Закона за туризма.

(2) Информацията по ал. 1 не може да бъде изисквана на период, по-кратък от 30 дни.

Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензираните лица са длъжни да осигуряват достъп в местата за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност на контролните органи по чл. 64, ал. 1 от Закона за туризма, както и да предоставят изискваната информация и документи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Лицензираният туроператор е длъжен да съхранява сключения договор за организирано групово и индивидуално пътуване с обща цена за срок един месец след изтичането на срока на договора.

 

Глава трета

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН

СТАЖ НА ПЕРСОНАЛА

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Заетият персонал носи задължително отличителен знак с имената и съответната длъжност.

(2) Наименованията на длъжностите на специализирания персонал, указани в наредбата, са препоръчителни.

(3) Минималната численост на специализирания персонал на туристическия агент, който извършва резервации и продажби на самолетни билети, е трима души, в т. ч. двама агенти по продажбата на самолетни билети.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Лицето, осъществяващо функции по управление на туроператор или туристически агент, трябва:

1. да има висше образование в областта на туризма и най-малко 3 години стаж в туризма, или

2. да има висше образование и най-малко 5 години стаж в туризма, или

3. да има средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма, както и най-малко 7 години стаж в туризма.

(2) Лицето по ал. 1 трябва да владее два чужди езика, удостоверени с документ за езикова квалификация.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Лицето, осъществяващо функции по организация на туризма, трябва:

1. да има висше образование в областта на туризма и най-малко 2 години стаж в туризма, или

2. да има висше образование и най-малко 3 години стаж в туризма, или

3. да има средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма, както и най-малко 5 години стаж в туризма.

(2) Лицето по ал. 1 трябва да владее два чужди езика, удостоверени с документ за езикова квалификация.

Чл. 17. Лицето, осъществяващо функции по продажбите, трябва:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) да има висше образование или средно образование, или придобита професионална квалификация в областта на туризма;

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) да владее един чужд език, удостоверен с документ за езикова квалификация;

3. да притежава сертификат, удостоверяващ ИАТА-квалификация (за агент по продажбите на самолетни билети).

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Екскурзоводът трябва:

1. да има висше образование или средно образование, или придобита професионална квалификация в областта на туризма;

2. да владее един чужд език, удостоверен с документ за езикова квалификация;

3. да притежава свидетелство за правоспособност за упражняване на професията.

(2) Аниматорът трябва да отговаря на изискванията по ал. 1, т. 1 и 2.

(3) Планинският водач трябва:

1. да има средно образование;

2. да владее един чужд език, удостоверен с документ за езикова квалификация;

3. да притежава свидетелство за правоспособност за упражняване на професията.

 

Глава четвърта

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА И

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 19. Туроператорът упражнява своята дейност в помещение, което е оборудвано с компютър, телефон и факс.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Туристическият агент упражнява своята дейност в помещение:

1. на партерния или на първия етаж на жилищна сграда или до третия етаж в офис сграда;

2. с витрина и/или с указателни и информационни табели и табла;

3. с поставена в близост до входа информация за фирмата на туристическия агент и за работното време;

4. с търговска площ, в която са обособени работни места и място за прием на клиенти;

5. оборудвано с компютър, телефон и факс.

(2) Бюрото на туристическия агент работи най-малко 5 дни в седмицата на пълен работен ден.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Туроператор, извършващ дейност и като туристически агент, е длъжен да я осъществява в помещение, отговарящо на изискванията по чл. 20 .

Чл. 22. (1) В туристическите обекти за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пряко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.

(2) Лицензът и стикерът се поставят на видно място в помещението.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Туроператорът е длъжен да постави на видно място в помещението сертификата, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл. 42 от Закона за туризма.

 

Глава пета

ОТНЕМАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ

Чл. 23. (1) Лицензът за извършване на туристическа дейност се отнема в случаите по чл. 23 от Закона за туризма.

(2) Министърът на икономиката издава заповед за отнемане на лиценз за туристическа дейност въз основа на констатациите на контролните органи по чл. 64, ал. 1 от Закона за туризма и по тяхно предложение.

(3) Заповедта на министъра на икономиката за отнемане на лиценз за туристическа дейност може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.

(4) В срок 3 дни след влизането в сила на заповедта за отнемане на лиценза контролните органи по чл. 64, ал. 1 от Закона за туризма изземват лиценза за туристическа дейност и го предават на съответните длъжностни лица от Министерството на икономиката за вписване на отнемането в регистъра по чл. 58 от Закона за туризма.

(5) Информация за лицата с отнети лицензи се предоставя на съответните национално представени туристически сдружения на лица, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

Чл. 24. (1) Лицензът за извършване на туристическа дейност се прекратява със заповед на министъра на икономиката в случаите по чл. 22 от Закона за туризма и при представяне на един от следните документи:

1. молба на лицензираното лице;

2. документ от съответния компетентен съд, удостоверяващ прекратяването на юридическо лице, лицензирано по наредбата;

3. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) декларация по образец - приложение № 5 за прекратяване на стопанската дейност на лицето като туроператор и/или туристически агент;

4. смъртен акт, представен от наследниците на физическото лице - едноличен търговец, лицензиран по наредбата;

5. съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на търговец, лицензиран по наредбата.

(2) Лицензът се прекратява и в случаите, когато лицето в срок 6 месеца от подаване на заявлението не се яви за получаване на лиценз и стикер.

(3) Заповедта на министъра на икономиката за прекратяване на лиценз за туристическа дейност може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.

(4) В срок 3 дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване на лиценза контролните органи по чл. 64, ал. 1 от Закона за туризма изземват лиценза за туристическа дейност и го предават на съответните длъжностни лица от Министерството на икономиката за вписване на отнемането в регистъра по чл. 58 от Закона за туризма.

(5) Информация за лицата с прекратени лицензи се предоставя на съответните национално представени туристически сдружения на лица, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) По смисъла на наредбата:

1. "Стаж в туризма" е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, положен в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администрация, свързани с туризма.

2. "Езикова квалификация" е получено образование по чужд език във висше училище, езикова гимназия, школа или курс.

3. "Придобита професионална квалификация" е получено образование или обучение в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, центрове за професионално обучение и други.

4. "Документ за езикова квалификация" е диплома за висше образование по филология или от езикова гимназия или документ за положен държавен или семестриален изпит по чужд език във висше училище, за завършен курс или езикова школа.

5. "Свидетелство за правоспособност за упражняване на професията" е документ, удостоверяващ положен изпит в учебно заведение, завършена школа или курс.

6. "Аниматор" е лице, което участва в мероприятия и прояви, провеждани в туристически обекти, и с дейността си допринася за активното и разнообразно прекарване на свободното време на туристите.

7. "Планински водач" е лице, което има специална професионална подготовка, умения и знания за водене на туристи по планински маршрути.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) (1) Завършено висше образование се удостоверява с диплома. Посочените изисквания за висше образование включват образователно-квалификационните степени "специалист" (колеж), "бакалавър" или "магистър".

(2) Завършено средно образование се удостоверява с диплома.

(3) Придобитата професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

(4) Стаж в туризма се удостоверява с трудова, осигурителна или служебна книжка.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. До издаването на Наредба за сертифициране на екскурзоводската дейност се считат за валидни сертификатите за екскурзоводи, издадени от фирми, лицензирани за провеждане на курсове за екскурзоводи от Националната агенция за професионално образование и обучение, както и документите за издържан изпит по дисциплината "Екскурзоводство и анимация" във висше или средно професионално училище.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за туризма.

§ 5. Министърът на икономиката дава указания по прилагането на наредбата.

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 121 на Министерския съвет от 3 юни 2003 г. за изменение и допълнение на Наредбата за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2002 г.

(ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

§ 22. Туроператорите и туристическите агенти привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до два месеца от влизането в сила на постановлението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 319 на Министерския съвет от 25 ноември 2004 г. за приемане на Наредба за изискванията към персонала на туроператорите или туристическите агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност

(ДВ, бр. 107 от 2004 г.)

§ 1. Отменя се Наредбата за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2003 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                       Приложение № 1

 

към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

1. Вх. №          ДО

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на лиценз за туристическа дейност

2.1. От (име, презиме, фамилия - собственик, изпълнителен директор, управител) 2.2. БУЛСТАТ

2.3. ЕГН

3.1. Представител на (фирма на юридическото лице, едноличния търговец)             3.2. Данъчен №

4.1. Адрес на управление

(община)        4.2. (пощ. код)           4.3. (населено място)

4.4. (блок)      4.5. (вх.)         4.6. (ет.)          4.7. (ап)

4.8. (тел.)        4.9. (факс)       4.10. (e-mail)

5. Вид туристическа дейност (отбележете с "Х" дейностите, за които желаете лиценз) 

ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ ?

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ ?

6. Приложени документи (отбележете с "Х" приложените документи) 

Удостоверение за актуална съдебна регистрация              

Удостоверение, че лицето не е в процедура по несъстоятелност           

Копия от документите, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност            

Справка за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала      

Копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление     

Справка за помещенията, в които ще се упражнява туристическа дейност       

Акт за собственост, договор за наем или друг договор, от който произтича правото да се ползва помещението              

Препоръка от национално представено туристическо сдружение          

Декларация по чл.19, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за туризма             

Общи условия на договорите за пътуване с обща цена - за туроператорска дейност              

Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата            

7. Дата и място         8. Подпис и печат

 

                                                       Приложение № 2

 

към чл. 2, ал. 2, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

----------------------------------------------------------------------------

СПРАВКА

за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, упражняващ туроператорска или туристическа агентска дейност

1.1. Фирма (фирма на юридическото лице/едноличния търговец)       1.2. Данъчен №

2.1. Адрес на управление (община)           2.2. (пощ. код)           2.3. (населено място)

2.4. (ж.к./кв.) 2.5. (булевард/площад/улица)         2.6. (№)

2.7. (блок)      2.8. (вх.)         2.9. (ет.)          2.10. (ап.)

2.11. (тел.)      2.12. (факс)     2.13. (е-mail)

3. Справка за професионалната и езиковата квалификация

ДЛЪЖНОСТ             Общ брой       Образование             Трудов стаж   Езикова квалификация

                        Висше в обл. на туризма      висше             средно            проф. квалификация             над 7 години             над 5 години             над 3 години             над 2 години             с 2 чужди езика         с 1 чуждезик

Изпълнителен директор

(управител)

Организатор по туризма

Агент по продажбите

Екскурзовод

Аниматор

Планински водач

Общо персонал

4. Дата и място         5. Име, фамилия - длъжност

Подпис и печат

 

                                                       Приложение № 3

 

към чл. 2, ал. 2, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

СПРАВКА

за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност

1.1. Фирма (фирма на юридическото лице/едноличния търговец)       1.2. Данъчен №

2.1. Адрес на помещението

(община)        2.2. (пощ. код)           2.3. (населено място)

2.4. (ж.к./кв.) 2.5. (булевард/площад/улица)         2.6. (№)

2.7. (блок)      2.8. (вх.)         2.9. (ет.)          2.10. (ап.)

2.11. (тел.)      2.12. (факс)     2.13. (е-mail)

3. Справка за местоположението и оборудването (вярното се отбелязва с "Х" )

            Туроператорска дейност      Туристическа агентска дейност

            ДА      НЕ       ДА      НЕ

Разположение до първия етаж в жилищна сграда

Разположение до третия етаж в офис сграда

Указателни табели и табла

Информация за фирмата и работното време

Работни места и място за прием на клиенти

Оборудване - компютър, факс, телефон

4. Дата и място         5. Име, фамилия - длъжност

Подпис и печат 

 

                                                       Приложение № 4

 

към чл. 2, ал. 2, т. 8

(Ново, изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният................................................................

            (трите имена на лицето, представляващо лицето, кандидатстващо за лиценз)

...........................

(ЕГН) ..............................................

(адрес)

Д Е К Л А Р И Р А М,

че представляваното от мен...........................................

            (фирма на юридическото лице; едноличния търговец)

........................................

(адрес на управление)          .............................

БУЛСТАТ

не е извършвало туроператорска и туристическа агентска дейност без лиценз и не му е отнеман лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност през последните 12 месеца.

Настоящата декларация да послужи при кандидатстване за лиценз за туроператорска (туристическа агентска) дейност.

Настоящата декларация подписвам при съзнанието за отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

            ДЕКЛАРАТОР:

            (подпис и печат)

 

                                                         Приложение № 5

 

към чл. 24, ал. 1, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 56 от 2003 г.)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният...............................................................

            (трите имена на лицето, представляващо лицензирания туроператор)

....................

(ЕГН) ........................................................

(адрес)

Д Е К Л А Р И Р А М,

че представляваният от мен туроператор (туристически агент)............................................, лиценз №.................,

            (фирма на юридическото лице; едноличния търговец)   

прекратява своята туроператорска/туристическа агентска дейност.

Настоящата декларация подписвам при съзнанието за отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

            ДЕКЛАРАТОР:

            (подпис и печат)

 

 


 © Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България  CNsys PLC, 2001