за страницата | карта | дирекции | e-mail | VPN VPN | english version english version  
Герб на Република БългарияМинистерство на икономиката, енергетиката и туризмаПромишленост, търговия, туризъм, енергетика, интеграция, предприемачество, приватизация
25.10.2016 г. 
За министерството
Административни услуги
Икономическа политика
Енергетика
Конкурентоспособност
Предприемачество
Екология, енергийна ефективност и ВЕИ
Туризъм
Търговия
Корпоративно управление
Ликвидация и несъстоятелност
Регистриране и лицензиране
Експортен контрол
Защита на потребителите
Европейска интеграция
Евроатлантическа интеграция
Офсетни програми
Връзки с обществеността
Нормативни документи
Антикорупция
Други страници


за контакти:

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
ул. Славянска 8
ЕИК 130169256
тел. центр.+359 2 9407001
факс +359 2 987 2190; 981 9970; 981 5039
e-docs@mee.government.bg

Корупция и конфликт на интереси - електронен адрес за подаване на сигнали
Комисия по превенция и противодействие на корупцията.
Денонощен безплатен телефон за подаване на сигнали: 0800 11070
тел. 940 7626 - за сигнали за корупция

Денонощен безплатен телефон за възникнали проблеми с електрозахранването: 0800 15 665

 Институционален сайт на 2001 година PR 2001 - Награда за сайт на държавна институция

Съгласно чл.42 от Закона за туризма туроператорите са длъжни да представят копие на договор за застраховка "Отговорност на туроператора" в 14-дневен срок от сключването или подновяването му за вписване в Националния туристически регистър по чл.17, ал.2 от Закона за туризма. Непредставилите подлежат на заличаване от регистъра.

Актуални теми

Обществен форум на Световната търговска организация 2011 (19-21 септември, Женева, Швейцария)

Обществено обсъждане на проекта за НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ОТМЯНА И ПРИЗНАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОИЗХОД НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Започва общественото обсъждане на промените в наредбата за информиране на ЕС в енергeтиката

До края на годината ще бъдат отворени за договаряне процедури за 545 млн. евро по Оперативната програма „Конкурентоспособност"

Обществено обсъждане на проект на ЗИДЗМСП и Проект на ЗИДЗМСП New

Презентации от конференцията "Шистовият газ - технологични и екологични предизвикателства пред България - 19 юли 2011 г."

Нагласите на туристите ще са в центъра на стратегията за бранд „България" New

Заповед РД-16-781/11.07.2011г. за прекратяване на процедурата за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата за 2011г

Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на годишния финансов отчет за 2011 г. на „Тежко машиностроене" АД /л/, гр. Русе Оценка на офертите, получени от регистрирани одитори (специализирани одиторски предприятия) за одитиране на Годишния финансов отчет за 2011 г. на "Тежко машиностроене" АД /л/, гр. Русе

Заповед РД-16-578/28.05.2011год. на министър Трайков за признаване на сдружение "Българска Национална асоциация - „Активни потребители" за представително по смисъла на Закона за защита на потребителите

Секторна стратегия за привличане на инвестиции в България

Заповед № РД-16-477/03.05.2011 г. на министър Трайков за утвърждаване на образци на документи, касаещи сдруженията на потребителите през 2011 г.

Обществено обсъждане на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и неговите екологична оценка и оценка за съвместимост

Проект на Закон за туризма

Доклад на независимия експертен съвет, назначен със заповед на министър Трайчо Трайков РД-16-38/17.01.2011 г. във връзка с твърденията на ядрения физик Георги Котев

Необходими документи за участие в конкурс за подбор на кандидат-студенти по специалността "Туризъм и свободно време" в Институт по приложни науки в гр. Кремс, Долна Австрия.

Откриване на процедура за финансиране на сдруженията на потребителите за 2011г.

До 14 април 2011 год., сдруженията на потребителите, които желаят да бъдат признати за представителни по Закона за защита на потребителите и да участват в процедурата за предоставяне на финансови средства от държавата за 2011 година следва да подадат документи в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. New

До 12 май се набират проектни предложения по програмата „Интелигентна енергия - Европа" 2011

Покана за подаване на оферти за прилагане на енергийно-ефективни мерки в обществени сгради

Анкета за мнението на производителите и дистрибуторите относно пазарната среда, законодателството и контрола на търговските практики и лоялната конкуренция New

Презентации по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., 15.02.2011 г.

Декларация по Закона за местните данъци и такси за броя на леглата в категоризираните туристически обекти New

Как да се възползваме от улесненията в процедурите за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност"

Презентация на проекта за Енергийна стратегия на Р България 2020

Проект на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. New

Проект на Закона за енергия от възобновяеми източници

Отговори на въпроси, зададени от Асоциацията на дружествата за топлинно счетоводство и от топлопреносни предприятия

Меморандум за създаване на проектна компания за АЕЦ "Белене" между НЕК и "Росатом" New

Кръгла маса на тема: „Проблемът с отпадъците от черни и цветни метали: генезис, състояние, решения". New

Напредък по реализация на инициативата JEREMIE и предстоящи стъпки - ноември 2010 г. New

Проект на стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г. New

Заповед № Т-РД-14-79/13.10.2010 г. на министър Трайков за заличаване на туроператори от Националния туристически регистър и Заповед № Т-РД-14-114/02.12.2010 г. на министър Трайков за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № Т-РД-14-79/13.10.2010 г.

Стартират обществените консултации по Проекта на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници на Р България до 2020 г.

Презентации по Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013, Проект "Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг"

Наредба за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България 2010 г.

Презентация на министър Трайков по повод 1 година от управлението (2 август 2010 г.)

Фотоконкурс 2010 по повод Световния ден на туризма - 27 септември

Представяне на подкрепата за иновации в рамките на ОП "Конкурентоспособност"

Българската икономика - състояние и стратегия за развитие

Иновационен форум - Презентация на European Enterprise Network - Как фирмата да намери нужния й продукт и/или партньор?

Презентация за иновациите в МСП в Австрия - организации и финансови инструменти в подкрепа на иновативни практики и внедряване на нови технологии от МСП

21.07.2010г. МИЕТ и фондация „Д-р Антон Калоянов" осигуряват едногодишна специализация за химик в Германия New

12.07.2010г., Презентации по стартиралите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Конкурентоспособност".

Правителство и бизнес: Общи усилия за ускорени инвестиции - Презентация на министър Трайков по време на среща с инвеститори от ключови браншове на икономиката

Стартира общественото обсъждане на Проекта за Енергийна стратегия на Р България New

Информация за разпределянето на средства за сдруженията на потребителите

Презентация на Енергийната стратегия на България по време на "Ден на българската енергетика" - хотел "Шератон",18.06.2010 г.

Провеждане на публични консултации във връзка с предстоящото изменение на Директива 2001/95/ЕО за обща безопасност на стоките

Участие на българския бизнес в публични консултации за бъдещата търговска политика на Европейския съюз.

"Финансиране на технологична модернизация в големи предприятия по ОП Конкурентоспособност"

"ОП Конкурентоспособност - състояние и какво предстои"

Стратегически план за развитие на културния туризъм в България - Резюме

Проучване на чуждестранните посетители в България и на пътуванията на българите в страната Зима 2009/2010 г.

Форма на отчет за касово изпълнение на средствата, предоставени на сдруженията на потребителите през 2010 г.

Доклад от планова проверка на всички топлопреносни предприятия и на лицата, регистрирани по чл. 139а от Закона за енергетиката

Форма на отчет за касово изпълнение на средствата, предоставени на сдруженията на потребителите през 2010 г.

План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 г.

Доклади за съществуващи държавни помощи относно приложение ІІІ А към Регламент (ЕО) №794/2004

Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в комитета за наблюдение на ОП "Конкурентоспособност" New

Презентации представени в информационния ден „Интелигентна енергия - Европа ІІ, 2010"

Европейска седмица на МСП 2010 (25май-1юни)

Информация за реда за акредитиране на журналисти за световно изложение ЕКСПО 2010 Шанхай New

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма разкрива приемна за предложения и сигнали на граждани и представители на организации и юридически лица New

Цели на администрацията за 2010 г.

Министeрството на икономиката, енергетиката и туризма стартира процедура за финансиране на сдруженията на потребителите за 2010 г.

Политика за насърчаване на потреблението на енергия от ВЕИ в България - презентация, представена на 13.01.2010 г. на обсъждане с бизнеса

До независимите оценители в България

Нова евроинициатива подкрепя местни енергийни програми

Прогнозен документ за възобновяемата енергия до 2020 г.

МИЕТ подкрепя проекта CO2 Diet за преминаване на България към нисковъглеродна икономика

Заповед за утвърждаване на списък на квалифицираните организации в РБ, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите

Прилагане на Регламент за изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на МИЕ за полугодието на 2009 г.

Eвропейски програми 2007-2013

Заповед РД-16-789/24.07.2008 г. за процедурата по издаване на импорт-лицензи и документи за наблюдение при внос в ЕС

Информация за българските износители

Внос, доставки от страни-членки на ЕС и цени на нефта и нефтопродуктите

Директно приложими актове от законодателството на Европейския съюз към българския енергиен сектор, енергийните предприятия и други бизнес - субекти

Инструкция за водене и съхранение на данните в регистъра на лицата, извършващи услугата дялово разпределение

Проекти
Икономиката в цифри

Месечен бюлетин
Основни икономически показатели

Темп на нарастване на БВП, %

 
Chart Preview
 България
 ЕС (27)

Информация

Търговски представителства
Референти
Общи събрания за периода 11.07. - 05.08.2011 г.
   търси

Добре дошли в България

Оперативна програма Конкурентоспособност

Изпълнителна агенция по Програма ФАР

Възобновяеми енергийни източници

Intelligent Energy Europe

Седма рамкова програма на ЕС

Износ, базиран на знанието

Български Енергиен Холдинг

Новини

21 септември 2011 г.
Информация за туристите с пакетни пътувания на "Алма Тур БГ"

21 септември 2011 г.
Азербайджан може да доставя 1 млрд. куб. м газ за България извън количествата за Набуко

21 септември 2011 г.
България може да има значим принос за развитието на енергийния сектор в Грузия

21 септември 2011 г.
България се представя на международното туристическо изложение в Москва


Информационен канал за новини

още новини


Абонамент за новини

Публикации
Трайчо Трайков: Държавната енергетика има 200 млн. лева по-висока печалба за шестмесечието - 25 август 2011 г., БНТ, "Денят започва"

още публикации

Обяви
20.09.2011 г. Национален план за инвестиции и заявление за участие дерогация по чл. 10,в от Директива 2003/87/ЕО

Списък с допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Информационно обслужване", дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване"

Списък с допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност "младши експерт" в отдел "Руска федерация и страни от ОНД", дирекция "Външноикономическа политика"

Резултати от проведен практически изпит в процедура по подбор за длъжнoстта "главен/старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми" в дирекция "ЕФК"

още обяви


Бюлетин на продажби

Към бюлетина на продажби!

"Интерфрукт Камчия" АД, гр. Долни Чифлик, обл. Варна - в несъстоятелност

Продажба на обособена част на "Кремиковци" АД - в несъстоятелност

Продажба на обособена част на "Кремиковци" АД - в несъстоятелност

"Кремиковци" АД - в несъстоятелност

 © Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България  CNsys PLC, 2001